Tanulói Tájékoztató

 1. A képző szerv adatai:
  Iskola neve:   Fókusz Autósiskola/ 0-24 Autósiskola
  Nyilvántartási száma:   8392
  Székhely:  8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 17.

Bankszámlaszám:      Budapest Bank: 10102952-05824500-01005006
E-mail cím:  0.24suli@gmail.com
Telefonszám:   +36 70 70 20085
Cégnév:         Beluga Fehérvár Kft. /8000 Székesfehérvár, Zámoly u. 86.
Honlap cím:   0-24suli.hu

 • A cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság / Cégbírósági bejegyzés száma: 07-09-028763
 • Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:  Pap Gábor, papgabesz74@gmail.com,          +36 70 433 0724
 • Az ügyfélfogadó és telephely címe:
 • 8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 17. telefonszáma:               +36/70-433-0724
  ügyfélfogadás időpontjai:      hétfő 12-16, péntek 12-16
 • 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 9. +36/20-435-3906 
 • ügyfélfogadás időpontjai:      kedd 14-18, csütörtök 09-13
 • 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41 Fszt 1/B  +36 70 70 20085  
 •  ügyfélfogadás időpontjai:      kedd 9-17, csütörtök 9-17
 • A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, személyi igazolvány, lakcímkártya és minimum alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmány bemutatásával.
 • Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, kategóriánként megjelölt típusra
 • A tanfolyamra történő felvétel a vizsgára bocsátás és a vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
 • Tanfolyamra történő felvétel feltételei: (életkor kategóriánként jelölve)
  • az első részlet befizetése
  • alapfokú iskolai végzettség igazolása (bizonyítvány másolat)
  • az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés
 • Vizsgára bocsátás feltételei:
  • Elméleti vizsgára bocsátás feltételei: (életkor kategóriánként jelölve)
   • kitöltött jelentkezési lap
   • a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon való nyilatkozás
   •  nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tudás
   • az elméleti tanfolyam elvégzése
   • az elméleti tanfolyam megkezdése óta eltelt idő kevesebb, mint 9 hónap
   • elméleti vizsgadíj befizetése
   • érvényes orvosi alkalmassági igazolás

A tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül kezdeményezni, 12 hónapon belül pedig sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. Megengedett hiányzás mértéke: 1 óra, pótolni kell.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. Amennyiben a tanuló ez idő alatt a vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden  vizsgája érvényét veszti, és az egész tanfolyamot meg kell ismételnie.

 • Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei: (életkor kategóriánként jelölve)
  • a kötelező óraszám levezetése, és az előírt menettávolság teljesítése
  • gyakorlati vizsgadíj befizetése
 • A vizsgaigazolás kiadásának a feltételei:
  • sikeres elméleti vizsga igazolása
  • sikeres gyakorlati vizsga igazolása
  • minimum alapfokú iskolai végzettség igazolása, amely az alábbi módokon lehetséges:
   • a személyazonosító okmányokba bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel
   • az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával.
   • külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, kivéve, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban
   • a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan  – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy 3 hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazolja, vagy annak meglétét előfeltételezi.

A sikeres vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, melyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

 • A tanfolyam tantárgyai és kötelezően előírt óraszámai és kötelező menettávolság

Elméleti tantárgyak és óraszámok:

Tantermi képzés esetén:

– Tantermi képzés helye: 

Kisebb létszámú: Autósiskola ügyfélfogadó helység – 8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 17.

Nagyobb létszámú: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 9.

Naponta legfeljebb 4 elméleti tanóra tartható (4×45 perc). A tanórák között legfeljebb két tanóránként legalább 10 perc szünetet kell tartani. A tanfolyam tantermi oktatásán minden foglalkozáson jelenléti ívet kell vezetni, melyet az oktatáson részt vevőkkel minden alkalommal alá kell íratni. A tanuló számára a képzési rész elvégzése csak akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10% -nál kevesebbet hiányzott. Az óraszámok 10% -nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló számára – azon témakörökből, melyeken a tanuló nem vett részt – pótfoglalkozást tart a képző szerv, díj ellenében. 

A kötelező tantárgyakat és óraszámokat a kategóriánkénti vállalási feltételek tartalmazzák.

e-learning képzés keretében

Szerződéses partnerünk az E-Educatio Zrt. (Címe: 1111 Budapest, Budafoki út 59  Postacím: 1519 Budapest, Pf.: 563,  Tel.: +36 1 577 0222, Email: info@e-educatio.hu, Iskolavezető: id. Hoffman Csaba).

A tananyaghoz egy internet eléréssel rendelkező számítógép segítségével lehet hozzáférni az első belépéstől számítva a csomagban meghirdetett időtartamon belül, a nap 24 órájában.  A tanulásra fordítható idő csomagonként eltérő időtartamú, szabadon megválasztható helyszínen, időtartamban és időbeosztásban. A tananyag modulokra van felosztva és minden modul után ellenőrző kérdésekből összeállított teszt van. Következő modulra továbblépni csak sikeres teszt kitöltés után lehetséges. A rendszer rögzíti és értékeli a tanuló képzési előrehaladását, ellenőrző kérdésekre adott válaszait és eredményeit, valamint ellenőrzi az oktatás elvégzésének feltételeit, határidejét. Szükség esetén lehetőség van pótképzési csomag vásárlására is, amely 15 nap alatt felhasználható 10 óra többlet tanulási lehetőséget tartalmaz.

Gyakorlati foglalkozások, óraszámok, menettávolság
Kategóriánként eltérő mértékű a vállalási feltételekben a részletes tájékoztató.

Járműhasználat: Kategóriánként a választható típusok a vállalási feltételekben találhatóak.

A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg. A gyakorlati órák időpontját a szakoktatóval lehet egyeztetni. A gyakorlati órák időtartama 50 perc. A forgalmi vizsga időtartama magában foglalja a vizsgabiztosoknak a vizsga menetéről, valamint a vizsga értékeléséről szóló tájékoztatását. Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat kötelező.

„ AM”, „A1”, „A2”, „A” kategóriákban előírt kötelező felszerelés:

 • bukósisak,
 • szemüveg (bukósisak kialakításától függően),
 • erős anyagból készült, nem bőszárú hosszúnadrág és dzseki,
 • protektoros kesztyű, könyök, térd, gerincvédő protektor.
 • magas szárú zárt cipő, vagy csizma,
 • „T” betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű, vagy számozott tanulómellény,
 • fő oktatás és vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő készülékkel kell biztosítani,

9.  A hiányzás pótlásának módja:
A gyakorlati oktatásnál az esetleg elkéső oktatóra a tanulónak min. 10 percet kell várni, az oktató miatt elmaradt vezetési órát későbbi időpontban plusz óradíj fizetése nélkül pótolni kell. A tanuló akadályoztatása esetén az alábbiak szerint mondhatja le a megbeszélt gyakorlati oktatási tanórát:
– a tanóra kezdete előtt min 24 órával fizetési kötelezettség nélkül
– amennyiben a tanuló min 24 órával a megbeszélt tanóra kezdete előtt nem mondta le, akkor az így igénybe nem vett órá(k)ért a teljes óradíjat köteles fizetni
Az elmaradt gyakorlati vezetési órát a kötelezően előírt óraszámokon belül pótolnia kell.

10. Tandíjak, vizsgadíjak, fizetési módok

 • Tandíjak
  • A tandíjakkal kapcsolatos részletes tájékoztatást a kategóriás vállalási feltételek tartalmazzák
  • A más képzőszervtől képzési igazolással érkező tanuló átkéréssel kapcsolatos ügyintézési díja:                                                  15.000,-Ft                       
  • Vizsgadíjak
   • Hatósági díjszabás a  84/2009 (XII.30) KHEM rendelet szerint
  • Fizetési módok, részletfizetés
   • bankszámlára átutalással ill. készpénz befizetéssel
   • személyesen a pénztárba készpénz befizetéssel
   • részletfizetésre lehetőséget biztosítunk

A képzés díja és az esetleges részletfizetés ütemezése a szerződésben kerül rögzítésre.

11. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei: A 24/2005.(IV.21.) GKM rendeletben foglaltak szerint

12. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei: A tanuló kérésére az iskolavezető köteles kiállítani a „Képzési igazolás”-t 3 példányban, és annak 2 példányát átadni a tanulónak 3 munkanapon belül. A befizetett, de le nem vezetett órák díját a képzőszerv az igazolás kiadásával egyidejűleg készpénzben visszafizeti.

13. Oktatási helyszínek:

Elmélet:

Nagy létszámú tantermi képzés esetén: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 9.

Kis létszámú tantermi képzés esetén: 8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 17.
e-learning képzés esetén a konzultáció helye: 8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 17.

Gyakorlat: Agro-Property Kft. 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 4. 8114/3 hrsz.
Vizsga / elméleti:  8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12.
Vizsga/ gyakorlati: 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12.

14. Pótórák igénylésének módja, díjai:
 A kötelező óraszám és menettávolság fölött a gyakorlati oktató tehet javaslatot a további gyakorlati órák mennyiségére. A pótórák díja azonos az alapóra díjával.

15. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe, telefonszáma

Első fokon
Felügyeletet ellátó szerv: Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály

Címe: 1138 Budapest, Váci út 188.

Telefon: 06-1-814-1800


16. A vizsgázó jogai és kötelezettségei

 • A vizsga helyéről és időpontjáról időben értesítjük
 • a vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban a járművezetésnek megfelelő öltözetben meg kell jelenni
 • a vizsgázónak személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, vezetői engedéllyel vagy a személyazonosításra szolgáló egyéb érvényes okmánnyal (útlevéllel+lakcímkártyával), 14 éves korig érvényes diákigazolvánnyal igazolnia kell
 • A vizsgázónak az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolnia kell a vizsgaközpont részére. Ha a vizsgázó alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.
 • a hivatalos vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét a vizsgázó aláírásával igazolja
 • amennyiben a vizsgázó a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát
 • a vizsgán meg nem jelenés, illetve késés vagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén tehető, kivéve, ha a vizsgázó távolmaradását legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. napon a vizsgaközpontnak személyesen vagy írásban bejelenti.
 • a vizsgázó a személyi adataiban történt változást 8 napon belül köteles bejelenteni.
 • amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a gyakorlati vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben a szemüveg vagy kontaktlencse hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a vizsgázót terheli.
 • amennyiben a vizsgázó már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni.

17. A képző szerv jogai, kötelezettségei:

Jogai:

 • a képzési engedélyben szereplő kategóriákra jelentkezőkkel tanulmányi szerződést kössön,
 • a tanulmányi szerződést indokkal felmondja,
 • a tanulmányi szerződés alapján szolgáltatási díjat állapítson meg,
 • a szolgáltatási díjat módosítsa,
 • a tanfolyam előadásainak időpontját meghatározza, illetve indokolt esetben módosítsa,
 • a vizsgaközponttal a vizsga időpontokra vonatkozóan megállapodjon.
 • Tanuló más képzőszervhez történő távozása esetén ügyviteli és adminisztrációs költséget felszámoljon, ennek díja: 10.000.-Ft.

Kötelezettsége, hogy:

 • a teljes képzési szolgáltatás feltételeit folyamatosan biztosítsa,
 • a képzési engedély alapján beiskolázott tanulók ügyeit teljes körűen, gondosan intézze,
 • a tanuló személyes adatait bizalmasan kezelje,
 • a tanuló panaszát kivizsgálja,
 • a szolgáltatás díjáról nyugtát, számlát adjon,
 • a tanulmányi szerződés felbontásakor visszajáró szolgáltatási díjat visszafizesse,
 • az általa foglalkoztatott szakoktatók szakmai munkáját figyelemmel kísérje, ellenőrizze.

A vizsgadíjak befizetése a vizsgára jelentés előtt történik készpénzben, illetve átutalással az autósiskolánál vagy készpénzben a közlekedési hatóságnál. A vizsgakiállási díjat nem tartalmazza a vizsgadíj.

18. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások

 • A sikeres vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.
 • A közlekedési igazgatási hatóságnál (Kormányablak) a járművezetésre jogosító okmány (vezetői engedély) kiállításához (ennek az első vezetői engedély kivételével illetéke van) a tanulónak a következőket kell bemutatnia:
  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya
  • közúti elsősegélynyújtás tanfolyam sikeres elvégzését igazoló kártya
  • orvosi alkalmassági igazolás
 • A „B” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.
 • A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított 2 évig  a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.
 • Külföldi állampolgár esetén 6 hónapos tartózkodási engedély, vagy állandó bejelentett lakcím szükséges.

Ezt az írásos tájékoztatót, mely a képző szerv vállalkozási feltételeit tartalmazza, a képző szerv készíti és végzi el a szükséges módosításokat, aktualizálásokat a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 2.sz. melléklet szabályozása szerint. Az írásos tájékoztató egy példányát a képző szerv a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadja, és a tanfolyamra jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható helyen ki is függeszti, valamint az írásos tájékoztatóban megjelölt honlapján közzéteszi és folyamatosan aktualizálja. A képző szervet népszerűsítő felhívásokban közzétett adatoktól az írásos tájékoztató adataiban eltérés nem mutatkozhat.

Pap Gábor iskolavezető