Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

Amikor Ön a 0-24suli.hu/ internetes honlapra látogat és kontaktba lép velünk, kérdést tesz fel; akkor a személyes adatát – az emailcímét – átadja nekünk Ezt az adatot a honlapunk nem tárolja, közvetlenül az emailcímünkre érkezik meg. Honlapunk semmilyen más adatot nem tárol. Jelen adatvédelmi tájékoztató, azért készült, hogy Ön tisztában legyen azzal, hogy pontosan milyen adatait, milyen mértékben és hogyan kezeljük. A 0-24 Autósiskola fontosnak tartja ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmét és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő

0-24 Autósiskola /Pap Gábor e.v./

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 17.

Adatvédelemért felelős személy:

Barna Beatrix

Tel: 06-70-70-200-85

0.24suli@gmail.com

A személyes adatok

Személyes adatnak minősül bármilyen adat, amely Önnel kapcsolatba hozható, Ön azáltal beazonosíthatóvá válik. Ahhoz, hogy az Ön személyes adatait tároljuk, az Ön előzetes jóváhagyása szükséges.

Honlapunk működéséhez cookie-kat (sütiket) nem használunk.

A személyes adatok kezelésének célja és mértéke

Az Ön személyes adatait csak olyan célból kezeljük, amihez Ön előzetesen hozzájárult. Ez lehet az Ön által kért témában küldött információk és meghívók, illetve a honlap felhasználóbarátabb használatának biztosítása. Az Ön által megadott személyes adatokat semmilyen formában nem adjuk át harmadik fél számára.

Az általunk kezelt személyes adatok: név és emailcím

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a kapcsolatba lépés napján kezdődik és az Ön törlési kérelméig, illetve az értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart.

Személyes adatok kezelésének jogalapja

A megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

Linkek más oldalra

Honlapunk más harmadik fél webhelyeire mutató hivatkozásokat is tartalmaz. A 0-24 Autósiskolá-nak nincs kihatása az ezen oldalakon történő adatkezelésekre és adatvédelmi gyakorlatra. Ilyen oldalak a Facebook, az Autó – Motor hírek RSS oldal, E-educatio weboldala.

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Inc. által nyújtott internetes elemzési szolgáltatást (a Google Analytics-et) használja. A Google Analytics lehetővé teszi a webhely használatának elemzését. Az információk a weboldal használatáról általában az USA-ban lévő Google-szerverekhez továbbítódnak és ott tárolódnak. A weboldal üzemeltetőjének nevében a Google ezt az információt felhasználja a weboldal használatának értékeléséhez, a webhelyes tevékenységről szóló jelentések összeállításához, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtásához a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics által a Google Analytics részeként kezelt adatok (pl.: IP-cím) nem kerülnek összevonásra más Google-adatokkal.

A webhely használati adatok kezeléséről további információk a http://www.google.com/intl/hu/policies/ oldalon találhatóak.

A felhasználók rendelkezési jogai az adatuk kezeléséről, illetve az adataik törléséről

Személyes adataik kezeléséről minden látogató, partnerünk és ügyfelünk tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 15 napon belül írásban ingyenesen tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén kérheti, levelezési címének megadásával.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését, zárolását, megjelölését is az adatkezelő levelezési címén.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül – helyesbíti.

Az adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül – törli az érintett személyes adatát, ha az adatkezelés jogellenes, az érintett – az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri (a kötelező adatkezelés kivételével), az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt, azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte, az adatkezelése hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Az adatkezelő akkor is törli a személyes adatokat, ha azokra már nincs szükség az adott célból, az érintett visszavonja a hozzájárulását és nincs más jogalap az adatkezelésre, az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.

Az adatkezelő zárolja az érintett személyes adatát, amennyiben az érintett kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekét. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az adat helyesbítéséről, zárolásáról és törléséről az érintettet, valamint mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A megjelölésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Kérjük, hogy amennyiben úgy érzi, hogy a 0-24 Autósiskola megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Jogorvoslati lehetőségét polgári bíróság (kártérítés vagy sérelemdíj iránt) és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, posta cím:1530  Budapest, Pf.: 5.; telefon: 06 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.huhttps://www.naih.hu/online-uegyinditas.html) előtt is érvényesítheti. Az erre vonatkozó információkat, részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Adatbiztonsági intézkedések

A 0-24 Autósiskola a lehető legmodernebb biztonsági technológián alapuló védelmet alkalmazzák, amely lehetővé teszi az adatok (beleértve a személyes adatokat is) biztonságosan történő kezelését.

Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.